Diavola

$17.00

Spicy salame, tomato sauce, mozzarella cheese

SKU: 286-1-DIAVOLA